Descriere: 

Calcarul este extras în cariera Baița Crăciunești (Măgura Feredeului) prin lucrări miniere deschise.

Calcarul este de natură recifală, de culoare alb-gălbuie, structură cristalină granulară fină, pe alocuri cu cavități carstice și fisuri umplute cu argilă roșie reziduală.

Relieful este tipic muntos fiind constituit din culmi masive caracterizate prin forme carstice semeţe, versanţi abrupţi şi doline impresionante.

Rețeaua hidrografică este reprezentată de Valea Căianului, un afluent al râului Mureș și un colector al pârâurilor Peștera și Ormindea.

Perimetrul de exploatare este localizat pe teritoriul localităţilor Peştera, Ormindea şi Crăciuneşti şi 
are o suprafață de 164,4 ha.

Lucrările de reabilitare vizează armonizarea suprafeței terenurilor reabilitate cu mediul natural din imediata apropiere, creșterea stabilității terenului și evitarea eroziunii suprafețelor de teren.

Cariera este situată la aproximativ 1 km de aria naturală ROSCI0110 - Măgurile Băiței. 

Topographical description: 

Cariera Măgura Feredeului (Băița Crăciunești) este situată pe teritoriul a 3 sate: Peștera, Ormindea și Crăciunești, care aparțin comunei Băița, județul Hunedoara, la aproximativ 27 km nord de Deva.

Coordonate:

Latitudine: 46.820993º

Longitudine: 22.864626º

Descriere habitat, floră și faună: 

Zona se caracterizează prin prezența unei rezervații naturale (120 ha) de peisaj mixt, interes speologic și floristic, inclusiv masivele Măgura Băiței, Gherghelea și Măgura Crăciunești.

Există 3 tipuri de habitate de interes național în zonă: pajiști din sud-estul Carpaților din Asperula capitata și Sesleria rigida, păduri din frasin din sud-estul Carpaților - Fraxinus excelsior, sicomor - Acer pseudoplantanus, ulm Wych - Ulmus glabra cu Lunaria rediviva, peșteri și 4 tipuri de habitate de interes comunitar: pajiști montane, flancuri stâncoase cu vegetație hasmofită pe stânci calcaroase, păduri de Tilio-Acerion pe flancuri abrupte, resturi și clusturi, păduri dacice de stejar și carpen.

Vegetația este specifică pădurilor cu plante de foioase și arțar în combinație cu fag. Flancurile estice și sudice sunt stâncoase, cu vegetație săracă.

Dintre speciile de plante, au fost identificate la începutul verii: Iris pseudacorus, Iris Sibirica, Centaurea atropurpurea, Jurinea glycacantha, Cephalanthera damasonium, Euphorbia cyparissias, Fritillaria Montana.

Include 22 de specii de interes național: Bufo bufo, Hyla arborea, Rana dalmatina, Salamandra salamandra, Helix pomatia, Masculinea alcon, Masculinea arion, Zerynthia polyxena, Capreolus capreolus, Felis silvestris, Meles meles, Mustela nivalis, Mustela putorius, Myotis blythii , Pipistrellus pipistrellus, Anguis fragilis, Coronela austriaca, Lacerta agilis, Lacerta viridis, Natrix natrix, Podarcis muralis, Vipera ammodytes și 3 specii de interes comunitar: Rhinolophus hipposideros, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia.